صفحه فراخوان

مهلت ارسال: 15 شهریور 1400

پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستان در راستای انجام رسالت و مسئولیت اجتماعی خود در زمینه طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهشی اصیل در حوزه فرهنگ‌های بومی و اصیل ایرانی، پژوهش در حوزه بررسی‌های راهبردی مناطق کردنشین (اقتصادی، اجتماعی، و مدیریتی)، انجام پژوهش‌های تطبیقی در حوزه زبان و ادبیات فولکلوریک و مکتوب کردی و سایر زبان‌ها و ...، از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران ملی و منطقه‌ای و ... دعوت می‌نماید تا در این فراخوان شرکت نمایند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به صفحه فراخوان در وب‌سایت پژوهشکده کردستان‌شناسی مراجعه کنید.