چهارشنبە ۲۱ مهر 1400
ساعت ۱۰ تا ۱۲

لینک وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/ksi

گروە پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعە پژوهشکدە کردستان شناسی دانشگاە کردستان برگزار می کند؛
«نقش دانشگاە در توسعە شهر»

 

سخنرانان: دکتر نعمت اللە عزیزی
دکتر هوشمند علیزادە

دبیر نشست: دکتر پرویز کفچە

تاریخ برگزاری: چهارشنبە ۲۱مهر
ساعت ۱۰ تا ۱۲

علاقمندان می توانند از طریق سامانە زیر بە صورت مجازی در نشست حضور پیدا کنند.

https://meet.uok.ac.ir/ch/ksi